Trening je organizovan u saradanji sa akreditovanim supervizorima i relevanitnim stručnjacima iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije:

  1. Prof. dr Igor Krnetić, psiholog i predsjednik Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Pridruženi je saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka sa statusom akreditovanog internacionalnog supervizora za RE&KBT, ACT i CFT terapeut. Profesor je na studijskom programu Psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije. Registrovao je prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Savjetovanje Krnetić.” Zvanični je predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije i zapadnog balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku. Autor je više naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije.
  2. Dr Zorica Marić, psiholog i direktor edukacije REBT centra u Begradu. Status akreditovanog internacionalnog supervizora Albert Elis Instituta iz Njujorka stekla je 1997. godine. Edukacija koju vodi u Beogradu takođe je usklađena sa trening standardima Evropske asocijacije za bihejvioralno-kognitivnu terapiju. Edukaciju i seminare drzi u zemlji i inostranstvu, a supervizira psihologe i psihijatre iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Turske, Gruzije i Švedske. Objavila je niz stručnih radova, napisala više priručnika za edukante KBT edukacija, te poglavlje “Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija” u knjizi “Psihoterapije” urednika Dušana Stojnova.
  3. Vladan Beara, psiholog i pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka. Zaposlen je u Centru za Ratnu Traumu na poziciji programskog direktora, edukatora i supervizora, kao i u REBT PRAXIS CENTRU za psihoterapiju i savetovanje u Novom Sadu. Od 1995. praktikuje psihoterapiju sa ratom traumatizovanim osobama, vodi treninge za psihoterapiju i savetovanje osoba sa PTSP, te supervizira edukovane kolege. Od 2003. zajedno sa kolegom dr Miljanovićem radi na razvoju sveobuhvatnog modela za reintegraciju veterana u post ratno društvo. Sa kolegom dr Miljanovićem napisao je knjigu “Gde si to bio sine moj? Egzistencijalistički doprinos razumevanju ratne traume.”
  4. Diana Riđić, psihologinja kvalifikovana za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Radi kao psihologinja/psihoterapeutkinja u „Udruženju za psihološku procjenu, pomoć i savjetovanje Domino“ u Sarajevu kroz individualni i grupni tretman. Od 2007 godine pri Fondaciji BHIŽ vodi projekat psihosocijalne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom u BIH, te je usko specijalizovana za psihoterapijski rad sa imigrantima (na problemima prilagođavanja, traume, depresije i anksioznosti). Aktivana je članica Bosanskohercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, te obavlja i funkciju predsjednice Komisije za akreditaciju pri Bosansko-hercegovačkom udruženju za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Autorica je nekoliko naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije
  5. Dr Olja Dukić, specijalista medicinske psihologije, psihoterapeut i pridruženi član Instituta Albert Elis iz Njujorka. Završila edukaciju za primenu kognitivno bihejvioralne terapije dece, adolescenata i porodica u Centru za kognitivnu terapiju Oxford, Engleska. Više od 20 godina se bavi psihodijagnostikom i psihoterapijom dece, adolescenata i porodica. Kliničko iskustvo je sticala na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Radi u Tim Centru, bavi se indivudualnom psihoterapijom i edukacijom.
  6. Doc. dr Nikola Petrović iz REBT pridruženog centra Instituta Albert Elis u Beogradu. Istraživačka interesovanja su mu usmjerena na oblast psihoterapije, intervencija u krizi, nasilja u porodici i psihološke determinante neetičkog ponašanja psihoterapeuta. Zaposlen je kao docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i član je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije. Doktorirao je na temu „Profesionalna etička uverenja i postupci kliničkih psihologa u Srbiji“ i objavio više radova u oblasti etike u psihoterapiji. Generalni je sekretar Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije.