Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju organizuje treninge (bazični i napredni) i kontinuiranu grupnu online superviziju iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT), najuticajnijeg pristupa trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, koji je od sredine 1980-ih godina razvijao i 1999. godine sistematizovao Steven C. Hayes, dobitnik nagrade za životno postignuće koje dodjeljuje Asocijacija za bihejvioralnu i kognitivnu terapiju.

(informacije o naprednom treningu iz ACT i kontinuiranoj online grupnoj superviziji nalaze se ispod)

DVODNEVNI BAZIČNI TRENING IZ ACT-a predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije ACT-a kojim se pokrivaju konceptualizacija slučaja iz ACT perspektive i način upotrebe svih šest ACT procesa: prihvatanje, defuziranje, puna svjesnost o sada-i-ovde, kontekstualna perspektiva doživljavanja sebe, otkrivanje ličnih vrijednosti i posvećeno djelovanje.

Sadržaj treninga:
 uvod u način na koji se u ACT-u posmatra ljudska patnja,
 neposredno iskustveno razumjevanje ACT intervencija i procesa,
 razumjevanje načina primjene ACT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primjene u terapijskoj praksi. ACT tehnike biće jasno objašnjenje, lično doživljene i integrisane u proces terapije.
Posebna pažnja biće posvećena biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, kriterijuma za usmjeravanje na lijevu ili desnu stranu heksafleksa i kako s punom svesnošću kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse. Iskustvene vježbe izvodiće se individualno i grupno, u parovima i malim grupama. Ove vježbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumjevanja načina upotrebe pune svesnosti (eng. mindfulness) i prihvatanja (eng. acceptance) u svrhu mjenjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, i njegovog usmjeravanja posvećenom delovanju u pravcu slobodno izabranih vrijednosti, odnosno onoga što mu je u životu važno.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Konceptualizovati anksioznost, depresiju i bijes iz perspektive ACT-a
2. Primjeniti ACT u svrhu pomaganja klijentima da promjene stare obrasce iskustvenog izbegavanja (što je prema ACT-u u korijenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju punosvesno prihvatanje sadašnjeg trenutka.
3. Upotrebiti ključne intervencije za svaki od šest ACT procesa kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga.
4. Kombinovati ACT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana.

Voditelj treninga je prof. dr Igor Krnetić, začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. VIše detalja nalazi se ovdje. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa i Kelly G. Wilsona, kao i drugih. Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz bivše Jugoslavije za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, a u saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku “KBT danas: razvoj i promene.” Od 2011. godine do danas je sproveo više od 45 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 500 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije. Treninge iz ACT održava u Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu, Splitu, Ljubljani, kao i online.

Pisani materijali: svi učesnici će dobiti Priručnik za bazični nivo primjene ACT-a na našem jeziku.

Sertifikat: učesnici će dobiti sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primjenu ACT.
ACT zajednica je odlučila da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za ACT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom ACT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umjesto toga, tvorci ACT-a i edukatori za ACT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samo-kritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom ACT treningu sa brojem sati.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na treningu iz ACT u Centru za KBT u Banja Luci ili online via Zoom kliknite ovdje.

***

DVODNEVNI NAPREDNI TRENING IZ ACT-a predstavlja nastavak edukacije iz ACT za sve koji su završili bazični trening iz ACT. Nakon bazične edukacije i iskustvenog razumijevanja ACT procesa, principa i tehnika, terapeuti često nakon inicijalnog oduševljenja ACT-om, ostaju zbunjeni kada treba naučeno i doživljeno da upotrebe u radu sa klijentima. Jedan od načina prevladavanja početnih nejasnoća u primjeni ACT-a u psihoterapijskom radu jeste supervizija koju Centar za KBT sporovodi od 2019. godine, a drugi je učestvovanje u naprednim edukacijama koje se bave rasvjetljavanjem i dubljim razumijevanjem specifičnih aspekata i alata ACT-a. Lista takvih edukacija nalazi se na zvaničnoj stranici ACBS-a https://contextualscience.org/calendar

Ova napredna edukacija usmjerena je na razumijevanje i dvodnevno uvježbavanje upotrebe ACT martice (ACT Matrix), jednog od najšire upotrebljavanih alata koji je od izuzetne pomoći i koristi i terapeutima i klijentima.

Terapeutima daje jasnu strukturu rada sa svih 6 ACT procesa, omogućavajući im da u svakom trenutku znaju gdje se nalaze i šta treba da rade, vodeći se funkcionalnom analizom ponašanja i teorijom relacionih okvira (koji leže u naučnoj osnovi ACT). Pored toga, vizuelno smještanje ACT procesa u kvadrante ACT matrice i grafičko prikazivanje njihovih funkcionalnih odnosa omogućava veoma jednostavan metod podučavanja klijenata načinu gledanja na izvore ljudske patnje iz ugla ACT i načinu kreiranja života vrijednog življenja iz ugla ACT.

Klijentima daje efikasan alat za samostalne analize ponašanja i rađenje domaće zadaće između susreta, a naučno je dokazano da klijenti koji rade domaću zadaću bolje napreduju. Za voljnost za rađenje zadaće od važnog je značaja jednostavnost, razumljivost i upotrebljivost terapijskih zadataka i alata za izvođenje terapijskih zadataka, a ACT matrica je upravo takav alat.

Kome je edukacija namjenjena?
Edukacija je namjenjena stručnjacima koji su prošli bazičnu edukaciju iz ACT i zainteresovani su za unapređenje svojih ACT vještina.

Način rada
Nakon inicijalnog upoznavanja sa osnovnim principima i metodama upotrebe ACT matrice u prvom dijelu prvog dana, tokom ostatka prvog dana i cijeli drugi dan će se raditi isključivo praktično učenje upotrebe ACT matrice kroz ‘peer-counseling’ superviziju i u malim grupama. Tokom vježbi u paru, uz neposrednu superviziju, učesnici će imati priliku da steknu uvide, znanja i vještine potrebne za samostalnu primjenu ACT matrice, a zatim da stečene vještine dalje uvježbavaju kroz rad u malim grupama.

Način prijave:
Da biste se prijavili na trening potrebno je da provjerite da li ima još slobodnih mjesta slanjem email-a na centarzakbt@gmail.com uz informaciju kad i gdje ste učestvovali na bazičnoj edukaciji iz ACT i ko je bio voditelj bazične edukacije iz ACT koju ste završili.

Voditelj treninga je prof. dr Igor Krnetić, začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. VIše detalja nalazi se ovdje. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa i Kelly G. Wilsona, kao i drugih. Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz bivše Jugoslavije za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, a u saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku “KBT danas: razvoj i promene.” Od 2011. godine do danas je sproveo više od 45 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 500 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije. Treninge iz ACT održava u Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu, Splitu, Ljubljani, kao i online

Sertifikat: učesnici će dobiti sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primjenu ACT.
ACT zajednica je odlučila da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za ACT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom ACT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umjesto toga, tvorci ACT-a i edukatori za ACT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samo-kritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom ACT treningu sa brojem sati.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na treningu iz ACT u Centru za KBT u Banja Luci ili online via Zoom kliknite ovdje.

***

GRUPNU ONLINE SUPERVIZIJU ZA PRIMJENU ACT i CFT kontinuirano od 2019. godine vodi prof. dr Igor Krnetić, sertifikovani supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije (EABCT akreditovanu edukaciju iz KBT vodi od 2007. godine) i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije (više od 45 ACT i CFT edukacija i više od 500 učesnika edukacija iz ACT i CFT od 2011. godine do danas).

Uslov za učešće u superviziji je da ste završili bazični trening iz ACT i da u svojoj profesionalnoj praksi primjenjujete psihološke tremane u skladu sa zakonima i etičkim kodeksima važećim u državi u kojoj obavljate svoju profesionalnu praksi.

Opšte informacije o funkcionisanju online supervizije za primjenu ACT i CFT:

1. Platforma za online komunikaciju:
1.1. za online grupnu superviziju koristimo Zoom
1.2. troškove korištenja Zoom platforme snosi organizator, tj. Centar za KBT

2. Frekvencija susreta:
2.1. susreti se održavaju svake dvije sedmice
2.2. trajanje jednog susreta je 2 sata
2.3. ovo su opšte informacije o funkcionisanju grupne online supervizije – termin prvog narednog ciklusa supervizijskih susreta i načina prijave nalaze se ovdje

3. Sertifikat:
3.1. svi učesnici u bilo kojem trenutku mogu dobiti sertifikat Centra za KBT o broju sati kontinuiranog profesionalnog razvoja koji su do tog trenutka ostvarili učešćem u grupnoj superviziji za primjenu ACT i CFT
3.2. zahtjev za izdavanje sertifikata potrebno je poslati na centarzakbt@gmail.com