logo

Preporučujemo

Psihoterapijski rad sa klijentima

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Savjetovanje Krnetić, omogućava kontinuiranu psihoterapiju za pojedince, parove i grupe. Psihološki pristup koji primjenjujemo u PSK zasnovan je na kognitivno-bihejvioralnoj terapiji.

Više o ovom...

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti u vezi seminara, radionica, treninga, kongresa, supervizija i istraživanja iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Trening iz ACT


Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju organizuje treninge iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT), najuticajnijeg pristupa trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, koji je od sredine 1980-ih godina razvijao i 1999. godine sistematizovao Steven C. Hayes, dobitnik nagrade za životno postignuće koje dodjeljuje Asocijacija za bihejvioralnu i kognitivnu terapiju.

ACT je kontekstualno fokusirana forma kognitivno-bihejvioralne terapije koja koristi punu svjesnost (eng. mindfulness) i bihejvioralnu aktivaciju s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da žive život u sadašnjosti, posvećeni njima važnim životnim vrijednostima i ciljevima. Dobila je ime na osnovu svoje suštinske poruke: prihvati ono što je izvan tvoje lične kontrole i posveti se onim akcijama koje unapređuju i obogaćuju tvoj život. 

Dvodnevni bazični trening iz ACT-a predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije ACT-a kojim se pokrivaju konceptualizacija slučaja iz ACT perspektive i način upotrebe svih šest ACT procesa: prihvatanje, defuziranje, puna svjesnost o sada-i-ovde, kontekstualna perspektiva doživljavanja sebe, otkrivanje ličnih vrijednosti i posvećeno djelovanje.

Sadržaj treninga:
 uvod u način na koji se u ACT-u posmatra ljudska patnja,
 neposredno iskustveno razumjevanje ACT intervencija i procesa,
 razumjevanje načina primjene ACT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primjene u terapijskoj praksi. ACT tehnike biće jasno objašnjenje, lično doživljene i integrisane u proces terapije.
Posebna pažnja biće posvećena biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, kriterijuma za usmjeravanje na lijevu ili desnu stranu heksafleksa i kako s punom svesnošću kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse. Iskustvene vježbe izvodiće se individualno, u parovima ili malim grupama. Ove vježbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumjevanja načina upotrebe pune svesnosti (eng. mindfulness) i prihvatanja (eng. acceptance) u svrhu mjenjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, i njegovog usmjeravanja posvećenom delovanju u pravcu slobodno izabranih vrijednosti, odnosno onoga što mu je u životu važno.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Konceptualizovati anksioznost, depresiju i bijes iz perspektive ACT-a
2. Primjeniti ACT u svrhu pomaganja klijentima da promjene stare obrasce iskustvenog izbegavanja (što je prema ACT-u u korijenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju punosvesno prihvatanje sadašnjeg trenutka.
3. Upotrebiti ključne intervencije za svaki od šest ACT procesa kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga.
4. Kombinovati ACT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana.

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, REBT, ACT i CFT terapeut. REBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i drugih.
Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i u saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku "KBT danas: razvoj i promene." Do sada je sproveo više od 25 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije u brojnim gradovima Zapadnog Balkana. Kompletna lista održanih treninga iz ACT nalazi se ovdje.

Pisani materijali: svi učesnici će dobiti Priručnik za bazični nivo primjene ACT-a na našem jeziku.

Sertifikat: učesnici će dobiti sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primjenu ACT.
ACT zajednica je odlučila da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za ACT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom ACT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umjesto toga, tvorci ACT-a i edukatori za ACT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samo-kritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom ACT treningu sa brojem sati.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na treningu iz ACT u Centru za KBT u Banja Luci ili da organizujete trening u svom okruženju kliknite ovdje.