logo

Preporučujemo

Psihoterapijski rad sa klijentima

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Savjetovanje Krnetić, omogućava kontinuiranu psihoterapiju za pojedince, parove i grupe. Psihološki pristup koji primjenjujemo u PSK zasnovan je na kognitivno-bihejvioralnoj terapiji.

Više o ovom...

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti u vezi seminara, radionica, treninga, kongresa, supervizija i istraživanja iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Trening iz CFT


Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju organizuje treninge iz Terapije usmjerene saosjećanjem (Compassion Focused Therapy, CFT)
, usmjerene na građenje saosjećajnog uma kroz terapijske aktivnosti zasnovane na suštinskim psihološkim i neurofiziološkim procesima zahvaljujući čemu ovaj terapijski pristup ide prema integrisanoj, biopsihsocijalnoj nauci o psihoterapiji. Ovaj terapijski pristup je razvio Paul Gilbert tako što je kroz primjenu kognitivno-bihejvioralnih metoda došao do uvida da kod klijenata postoje teškoće u pristupanju afilijativnim emocijama i imaju velike teškoće da osjete olakšanje i doživljaj umirenja i sigurnosti. Istraživanja pokazuju da specijalizovani sistemi afektivne regulacije stoje u osnovi ličnog doživljaja umirenja, sigurnosti i dobrobiti. Vjeruje se da su ovi sistemi evoluirali sa sistemima afektivne povezanosti, i to posebno sa sposobnošću da se adekvatno registruje pružanje brige i njege (od strane drugih i/ili sebe) i da se na nju reaguje umirenošću i osećanjem blagostanja.

CFT predstavlja pristup trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije koji koristi punu svjesnost (eng. mindfulness) i saosjećanje (eng. compassion) s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da razviju i njeguju duboko razumjevanje i saosjećanje prema sebi i drugim ljudskim bićima. Veoma je značajno da se pažljivo i s punom svjesnošću formira zdraviji odnos prema svojim i tuđim bolnim mislima i osjećanjima.

Dvodnevni bazični trening iz CFT-a predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije CFT-a tokom kojeg se istražuje saosjećanje iz perspektive novih evolucionih pristupa, kao i iz ugla teorija afektivne povezanosti (eng. attachment) i emocionalne regulacije, te se usmjerava na učenje praktičnih vještina za korištenje pune svjesnosti i saosjećanja u kliničkoj praksi.

Sadržaj treninga:
 uvod u način na koji se u CFT-u posmatra patnja i saosjećanje (eng. compassion),
 neposredno iskustveno razumjevanje CFT intervencija i procesa,
 razumjevanje načina primjene CFT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primjene u terapijskoj praksi. CFT tehnike biće jasno objašnjenje, lično doživljene i integrisane u proces terapije.
Posebna pažnja biće posvećena razumijevanju transdijagnostičkih problema srama i samokritike, te biranju efikasnih terapijskih strategija i kako s punom svesnošću i saosjećanjem kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse i u toku terapijskog tretmana. Iskustvene vježbe izvodiće se individualno, u parovima ili malim grupama. Ove vježbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumjevanja načina upotrebe pune svesnosti i saosjećanja u svrhu mjenjanja klijentovog odnosa prema patnji i s njom povezanim sramom i samooptuživanjem, i njegovog usmjeravanja na duboko razumijevanje i saosjećanje prema sebi i drugima.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Konceptualizovati ulogu transdijagnostičkih problema srama i samokritike u razvoju i održavanju kliničkih stanja anksioznosti, depresije i bijesa.
2. Primjeniti CFT u svrhu pomaganja klijentima da promjene stare obrasce samokritikovanja i samooptuživanja (što je prema CFT-u u korijenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju punosvesno saosjećanje prema sebi i drugima.
3. Upotrebiti ključne intervencije za razvijanje saosjećajnog uma i stavljanje saosjećajnog uma u akciju, kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga.
4. Kombinovati CFT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana.

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, REBT, ACT i CFT terapeut. REBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. CFT primjenjuje od 2013. godine, a učio ga je od osnivača Pol Gilberta.
Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i u saradnji sa tvorcem CFT-a Pol Gilbertom napisao je poglavlje o CFT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku "KBT danas: razvoj i promene." Do sada je sproveo više od 25 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije u brojnim gradovima zapadnog balkana. Treninge iz CFT održava u Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu i Beogradu.

Sertifikat: učesnici će dobiti sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primjenu CFT.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na treningu iz CFT u Centru za KBT u Banja Luci ili da organizujete trening u svom okruženju kliknite ovdje.