logo

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti u vezi seminara, radionica, treninga, kongresa, supervizija i istraživanja iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Trening iz KBT


Program treninga zasnovan je na egzistencijalističko-humanističkim oblicima kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) koji su usmjereni na ključne psihološke procese (eng. Process-Based CBT)
, kao što su racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija (REBT), terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i terapija usmjerena na saosjećanje (Compassion Focused Therapy, CFT); a pokriveni su i drugi pristupi unutar kognitivno-bihejvioralne paradigme: klasična bihejvioralna terapija, Bekova kognitivna terapija, terapija usmjerena na sheme, metakognitivna terapija i drugi pristupi unutar trećeg talasa KBT, i angažovani su relevantni stručnjaci za različite pristupe.

Svim polaznicima supervizijskog nivoa treninga omogućen je psihoterapijski rad sa klijentima pod kontinuiranom supervizijom u savjetovalištu za studente Centra za punu svjesnost, što je jedan od uslova za zadovoljavanje trening standarda, završavanje treninga i dobijanje sertifikata.

Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) ustanovila je trening standarde koje treba da zadovolje profesionalci da bi stekli titulu kognitivno-bihejvioralnig terapeuta. Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) je 2008. godine usvojilo trening standarde koje propisuje EABCT. Trening Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju usklađen je sa trening standardima Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), a rezultira sertifikatom Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju koji potvrđuje da je polaznik zadovoljio trening standarde za primjenu kognitivino-bihejvoralne terapije.

Uspješno završavanje treninga Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju omogućava dobijanje akreditacionog sertifikata Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i međunarodno priznatog akreditacionog sertifikata za kognitivno-bihejvioralnog terapeuta koji dodjeljuje Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT).