Kružna razmišljanja i uopštena vjerovanja o sebi koja vode u depresiju

 


Igor Krnetić: Kružna razmišljanja i uopštena vjerovanja o sebi koja vode u depresiju
Ova knjiga predstavlja prvo izdanje Centra za KBT namjenjeno naučnoj i stručnoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za razumijevanje uloge kognitivnih faktora u razvoju i održavanju depresije. Knjigu možete preuzeti besplatno ovdje.

Brojne empirijske studije utvrdile su povezanost depresije i ruminiranja (u doslovnom prevodu s engleskog jezika: preživanje, prežvakavanje) koje predstavlja istaknutu kognitivnu komponentu depresivnih poremećaja u vidu upornog i ponavljajućeg depresivnog razmišljanja. Oslanjajući se na savremena istraživanja u okviru kognitivne paradigme, kao i na lično iskustvo u primjeni psihoterapije, autor je došao do uvida da je za depresivne pojedince sa izraženim ruminiranjem, karakteristično da imaju nisko bezuslovno prihvatanje sebe i visoko izražena pozitivna vjerovanja o ruminiranju. Pored toga što je potvrđena povezanost depresije i ruminiranja na nekliničkom uzorku ispitanika sa našeg područja, ovim istraživanjem je, koliko je nama poznato, prvi put empirijski utvrđeno da postoji pozitivna korelacija između niskog bezuslovnog prihvatanja sebe i visoko izraženih pozitivnih vjerovanja o ruminiranju.
Koristeći prospektivnu istraživačku paradigmu, autor je utvrdio da je bezuslovno prihvatanje sebe suštinski važna predikatorska varijabla za depresiju i ruminiranje. Osobe sa niskim bezuslovnim prihvatanjem sebe imaju povećan nivo i/ili oscilacije u ispoljavanju depresivnih i ruminativnih reakcija. Negativni životni događaji i pozitivna vjerovanja o ruminiranju u interakciji sa niskim bezuslovnim prihvatanjem sebe doprinose većoj izraženosti promjena u ovim reakcijama. Suprotno tome, visoko bezuslovno prihvatanje sebe utiče na stabilno i/ili smanjeno ispoljavanje depresivnih i ruminativnih reakcija, uprkos različitom broju negativnih životnih događaja i/ili različitom stepenu pozitivnih vjerovanja o ruminiranju. Na kraju knjige nalaze se implikacije dobijenih rezultata za prevenciju i tretman depresije i ruminiranja, primjenom principa i tehnika kognitivnih i bihejvioralnih terapija.