Treninzi iz ACT

– bazični i napredni –


Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju prvi je na prostoru bivše Jugoslavije, od 2011. godine, započeo sa organizovanjem treninga iz ACT. Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) je najuticajniji pristup trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, koji je od sredine 1980-ih godina razvijao i 1999. godine sistematizovao Steven C. Hayes, dobitnik nagrade za životno postignuće koje dodjeljuje Asocijacija za bihejvioralnu i kognitivnu terapiju.

ACT je kontekstualno fokusirana forma kognitivno-bihejvioralne terapije koja koristi punu svjesnost (eng. mindfulness) i ponašajno aktiviranje (eng. behavioral activation) s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da žive život u sadašnjosti, posvećeni njima važnim životnim vrijednostima i ciljevima. Dobila je ime na osnovu svoje suštinske poruke: prihvati ono što je izvan tvoje lične kontrole i posveti se onim akcijama koje unapređuju i obogaćuju tvoj život.

Dvodnevni bazični trening iz ACT

(informacije o naprednom treningu iz ACT nalaze se ispod)

Predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije ACT-a kojim se pokrivaju konceptualizacija slučaja iz ACT perspektive i način upotrebe svih šest ACT procesa: prihvatanje, defuziranje, puna svjesnost o sada-i-ovde, kontekstualna perspektiva doživljavanja sebe, otkrivanje ličnih vrijednosti i posvećeno djelovanje.

Sadržaj treninga:
 uvod u način na koji se u ACT-u posmatra ljudska patnja,
 neposredno iskustveno razumjevanje ACT intervencija i procesa,
 razumjevanje načina primjene ACT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primjene u terapijskoj praksi. ACT tehnike biće jasno objašnjenje, lično doživljene i integrisane u proces terapije.
Posebna pažnja biće posvećena biranju efikasnih reakcija na najčešće terapijske situacije, kriterijuma za usmjeravanje na lijevu ili desnu stranu heksafleksa i kako s punom svesnošću kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse. Iskustvene vježbe izvodiće se individualno, u parovima ili malim grupama. Ove vježbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumjevanja načina upotrebe pune svesnosti (eng. mindfulness) i prihvatanja (eng. acceptance) u svrhu mjenjanja klijentovog odnosa prema bolu i patnji, i njegovog usmjeravanja posvećenom delovanju u pravcu slobodno izabranih vrijednosti, odnosno onoga što mu je u životu važno.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Konceptualizovati anksioznost, depresiju i bijes iz perspektive ACT-a
2. Primjeniti ACT u svrhu pomaganja klijentima da promjene stare obrasce iskustvenog izbegavanja (što je prema ACT-u u korijenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju punosvesno prihvatanje sadašnjeg trenutka.
3. Upotrebiti ključne intervencije za svaki od šest ACT procesa kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga.
4. Kombinovati ACT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana.

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, sertifikovani supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. REBT, ACT i CFT terapeut. REBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i drugih.
Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i u saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku “KBT danas: razvoj i promene.” Do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Pisani materijali: svi učesnici će dobiti Priručnik za bazični nivo primjene ACT-a na našem jeziku.

Sertifikat: učesnici dobijaju sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primjenu ACT.
ACT zajednica je odlučila da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za ACT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom ACT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umjesto toga, tvorci ACT-a i edukatori za ACT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samo-kritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom ACT treningu sa brojem sati.

***

Dvodnevni napredni trening iz ACT

Nakon bazične edukacije i iskustvenog razumijevanja ACT procesa, principa i tehnika, terapeuti često nakon inicijalnog oduševljenja ACT-om, ostaju zbunjeni kada treba naučeno i doživljeno da upotrebe u radu sa klijentima. Jedan od načina prevladavanja početnih nejasnoća u primjeni ACT-a u psihoterapijskom radu jeste supervizija koju Centar za KBT sporovodi od 2019. godine, a drugi je učestvovanje u naprednim edukacijama koje se bave rasvjetljavanjem i dubljim razumijevanjem specifičnih aspekata i alata ACT-a. Lista takvih edukacija nalazi se na zvaničnoj stranici ACBS-a https://contextualscience.org/calendar

Ova napredna edukacija usmjerena je na razumijevanje i dvodnevno uvježbavanje upotrebe ACT martice (ACT Matrix), jednog od najšire upotrebljavanih alata koji je od izuzetne pomoći i koristi i terapeutima i klijentima.

Terapeutima daje jasnu strukturu rada sa svih 6 ACT procesa, omogućavajući im da u svakom trenutku znaju gdje se nalaze i šta treba da rade, vodeći se funkcionalnom analizom ponašanja i teorijom relacionih okvira (koji leže u naučnoj osnovi ACT). Pored toga, vizuelno smještanje ACT procesa u kvadrante ACT matrice i grafičko prikazivanje njihovih funkcionalnih odnosa omogućava veoma jednostavan metod podučavanja klijenata načinu gledanja na izvore ljudske patnje iz ugla ACT i načinu kreiranja života vrijednog življenja iz ugla ACT.

Klijentima daje efikasan alat za samostalne analize ponašanja i rađenje domaće zadaće između susreta, a naučno je dokazano da klijenti koji rade domaću zadaću bolje napreduju. Za voljnost za rađenje zadaće od važnog je značaja jednostavnost, razumljivost i upotrebljivost terapijskih zadataka i alata za izvođenje terapijskih zadataka, a ACT matrica je upravo takav alat.

Kome je edukacija namjenjena?
Edukacija je namjenjena stručnjacima koji su prošli bazičnu edukaciju iz ACT i zainteresovani su za unapređenje svojih ACT vještina.

Način rada
Nakon inicijalnog upoznavanja sa osnovnim principima i metodama upotrebe ACT matrice u prvom dijelu prvog dana, tokom ostatka prvog dana i cijeli drugi dan će se raditi isključivo praktično učenje upotrebe ACT matrice kroz ‘peer-counseling’ superviziju i u malim grupama. Tokom vježbi u paru, uz neposrednu superviziju, učesnici će imati priliku da steknu uvide, znanja i vještine potrebne za samostalnu primjenu ACT matrice, a zatim da stečene vještine dalje uvježbavaju kroz rad u malim grupama.

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, sertifikovani supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. REBT, ACT i CFT terapeut. REBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. ACT primjenjuje od 2009. godine, a učio ga je od osnivača Stevena C. Hayesa, Kelly G. Wilsona i drugih.
Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i u saradnji istaknutim stručnjakom za ACT Sonjom Batten napisao je poglavlje o ACT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku “KBT danas: razvoj i promene.” Do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Sertifikat: učesnici dobijaju sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za naprednu primjenu ACT.
ACT zajednica je odlučila da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za ACT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom ACT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umjesto toga, tvorci ACT-a i edukatori za ACT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samo-kritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom ACT treningu sa brojem sati.