Program treninga iz KBT


Cilj treninga
 je da se polaznici osposobe za samostalnu i stručnu primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije na području svog profesionalnog djelovanja u skladu sa trening standardima Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT).

Trening traje četiri godine i organizovan je u tri sukcesivna nivoa:

  1. Primarni nivo (prva godina) tokom kojeg polaznici uče osnovne teorijske koncepte i principe kognitivno-bihejvioralne prakse, uvježbavaju terapijske vještine uz superviziju i rade na ličnom razvoju.
  2. Napredni nivo (druga godina) tokom kojeg polaznici uče kognitivnu i bihejvioralnu osnovu, razvoj i održavanje kognitivnih, emocionalnih, bihejvioralnih i interpersonalnih problema i poremećaja kod različitih populacija, uvježbavaju napredne vještine i strategije procjene i terapijskih intervencija uz superviziju i rade na daljem ličnom razvoju.
  3. Supervizijski nivo (treća i četvrta godina) tokom kojeg polaznici kroz tematske seminare i kontinuiranu grupnu i individualnu superviziju kliničke prakse, uče procjenu i tretman pojedinih kliničkih sindroma i poremećaja ličnosti, strategije planiranja tretmana, izbor i fleksibilnu primjenu terapijskih tehnika, metode evaluacije efekata terapije, rad sa otporom, završavanje tretmana, vođenje dokumentacije i etička pitanja.

Trening se sastoji iz tri cjeline:

  1. Teorijski trening i trening vještina sastoji se iz najmanje 450 sati predavanja, prezentacija i radionica, koje uključuju demonstriranje, igranje uloga i uvježbavanje vještina, od čega je najmanje 200 sati vođeno direktno od strane iskusnih trenera. Teorijski trening sastoji se iz nastavnim planom predviđenih teorijskih predavanja i samostalnog učenja, uključujući i aktivnosti kao što su dodatno čitanje, e-learning, domaće zadaće, formalne grupne diskusije sa drugim polaznicima, prisustvovanje i prezentovanje na konferencijama, itd.
    Trening vještina sastoji se iz aktivnosti kao što su igranje uloga, uvježbavanje veština u paru ili po troje, vršnjačke grupne (peer-group) supervizije, vježbanje formulisanja slučaja, iskustvenih vežbanja kroz formalne radionice, opserviranje i modeliranje, prezentovanje psihoedukativnog materijala grupi, prezentacije slučajeva, vježbanje korištenja zvaničnih psiholoških mjernih instrumenata, procjene zasnovane na emprijskim dokazima, itd. Razvoj vještina je esencijalni dio treninga i obuhvata najmanje polovinu cjelokupnog treninga.
  2. Supervizija kliničke prakse sastoji se iz najmanje 200 sati praktične primjene kognitivno-bihejvioralne terapije pod kontinuiranom supervizijom od strane priznatih supervizora tokom cjelokupnog trećeg nivoa treninga, od čega najmanje 21 audio ili video snimak seanse mora biti individualno superviziran. Supervizija kliničke prakse mora da obuhvata najmanje 8 slučajeva u najmanje 3 različite oblasti. Tretman ovih 8 slučajeva treba da bude obrađen od procjene do zaključka, redovno prezentovan na superviziji i da svaki tretman obuhvata minimalno 5 seansi. Najmanje 4 od ovih 8 slučajeva moraju biti prezentovani u obliku pisane studije slučaja (2000 – 4000 riječi) i najmanje 4 od ovih 8 slučajeva moraju biti intenzivno/blisko supervizirani, što podrazumijeva redovno prezentovanje datog slučaja na grupnim supervizijama i individualno superviziranje audio ili video materijala rada sa datim slučajem.
    Svim polaznicima supervizijskog nivoa treninga omogućen je psihoterapijski rad sa klijentima (face-to-face i online) pod kontinuiranom supervizijom u savjetovalištu za studente.
  3. Lični razvoj sastoji se iz iskustvenih radionica koje podrazumijevaju primjenu kognitivno-bihejvioralnih principa i tehnika na samom sebi sa ciljem samospoznaje, ličnog razvoja i unapređenja lične i profesionalne efikasnosti.