Trening iz CFT

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, pridruženi član Fondacije saosjećajni um iz Velike Britanije (Compassionate Mind Foundation International Affiliate), krovne organizacije za Terapiju usmjerenu saosjećanjem (eng. Compassion Focused Therapy, CFT), prvi je na prostoru bivše Jugoslavije, od 2013. godine, započeo sa organizovanjem treninga iz CFT.

Compassion Focused Therapy (CFT) je terapija koja je usmjerena na građenje saosjećajnog uma kroz terapijske aktivnosti zasnovane na suštinskim psihološkim i neurofiziološkim procesima zahvaljujući čemu ovaj terapijski pristup ide prema integrisanoj, biopsihsocijalnoj nauci o psihoterapiji. Ovaj terapijski pristup je razvio Paul Gilbert tako što je kroz primjenu kognitivno-bihejvioralnih metoda došao do uvida da kod klijenata postoje teškoće u pristupanju afilijativnim emocijama i imaju velike teškoće da osjete olakšanje i doživljaj umirenja i sigurnosti. Istraživanja pokazuju da specijalizovani sistemi afektivne regulacije stoje u osnovi ličnog doživljaja umirenja, sigurnosti i dobrobiti. Vjeruje se da su ovi sistemi evoluirali sa sistemima afektivne povezanosti, i to posebno sa sposobnošću da se adekvatno registruje pružanje brige i njege (od strane drugih i/ili sebe) i da se na nju reaguje umirenošću i osećanjem blagostanja.

CFT predstavlja pristup trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije koji koristi punu svjesnost (eng. mindfulness) i saosjećanje (eng. compassion) s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da razviju i njeguju duboko razumjevanje i saosjećanje prema sebi i drugim ljudskim bićima. Veoma je značajno da se pažljivo i s punom svjesnošću formira zdraviji odnos prema svojim i tuđim bolnim mislima i osjećanjima.

Dvodnevni bazični trening iz CFT-a predstavlja sveobuhvatan uvod u teoriju i intervencije CFT-a tokom kojeg se istražuje saosjećanje iz perspektive novih evolucionih pristupa, kao i iz ugla teorija afektivne povezanosti (eng. attachment) i emocionalne regulacije, te se usmjerava na učenje praktičnih vještina za korištenje pune svjesnosti i saosjećanja u kliničkoj praksi.

Sadržaj treninga:
 uvod u način na koji se u CFT-u posmatra patnja i saosjećanje (eng. compassion),
 neposredno iskustveno razumjevanje CFT intervencija i procesa,
 razumjevanje načina primjene CFT intervencija kroz tok terapijskog tretmana.

Način rada:
Fokus će biti na bazičnim konceptima, ličnom doživljavanju i učenju praktične primjene u terapijskoj praksi. CFT tehnike biće jasno objašnjenje, lično doživljene i integrisane u proces terapije.
Posebna pažnja biće posvećena razumijevanju transdijagnostičkih problema srama i samokritike, te biranju efikasnih terapijskih strategija i kako s punom svesnošću i saosjećanjem kontinuirano praviti izbore tokom terapijske seanse i u toku terapijskog tretmana. Iskustvene vježbe izvodiće se individualno, u parovima ili malim grupama. Ove vježbe će biti u službi terapeutovog iskustvenog razumjevanja načina upotrebe pune svesnosti i saosjećanja u svrhu mjenjanja klijentovog odnosa prema patnji i s njom povezanim sramom i samooptuživanjem, i njegovog usmjeravanja na duboko razumijevanje i saosjećanje prema sebi i drugima.

Učesnici će nakon treninga znati:
1. Konceptualizovati ulogu transdijagnostičkih problema srama i samokritike u razvoju i održavanju kliničkih stanja anksioznosti, depresije i bijesa.
2. Primjeniti CFT u svrhu pomaganja klijentima da promjene stare obrasce samokritikovanja i samooptuživanja (što je prema CFT-u u korijenu emocionalnih poremećaja) i da umjesto toga razviju punosvesno saosjećanje prema sebi i drugima.
3. Upotrebiti ključne intervencije za razvijanje saosjećajnog uma i stavljanje saosjećajnog uma u akciju, kroz didaktičku prezentaciju i osiguravanje neposrednog iskustva u toku treninga.
4. Kombinovati CFT procese u svrhu maksimalizovanja ishoda tretmana.

Voditelj treninga je Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, sertifikovani supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. REBT, ACT i CFT terapeut. REBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine, a edukaciju i superviziju za primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija sprovodi od 2007. godine. CFT primenjuje od 2013. godine, a učio ga je od tvorca CFT-a Pola Gilberta u Cirihu (Zurich, Switzerland) i Darbiju (Derby, UK).
Od 2011. godine edukuje i supervizira kolege psihologe i psihijatare iz zapadnog balkana za primjenu trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i u saradnji sa tvorcem CFT-a Pol Gilbertom napisao je poglavlje o CFT u prvoj obuhvatnoj knjizi o KBT na našem jeziku “KBT danas: razvoj i promene.” Do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Sertifikat: učesnici dobijaju sertifikat o 16 sati učešća na stručnom usavršavanju za primjenu CFT.
Krovna organizacija za CFT “Compassionate Mind Foundation” nije akreditaciona institucija, niti postoje druge akreditacione institucije za CFT. Tvorac CFT Paul Gilbert odlučio je da ne odredi kriterijume za proces sertifikacije za CFT terapeute, odnosno da ne kreira proces na osnovu kojeg bi jedan edukator ili organizacija imali pravo da proglašavaju druge profesionalce kvalifikovanim/sertifikovanim/akreditovanom CFT terapeutima, jer bi takav način edukovanja stvorio hijerarhijski i zatvoren proces. Umesto toga, Paul Gilbert i edukatori za CFT podstiču profesionalce na stvaranje otvorene, samokritične, uzajamno podržavajuće zajednice koja radi zajedno i gradi progresivnu psihologiju koja će moći bolje odgovoriti na izazove ljudske patnje. Edukatori ili organizacije izdaju samo sertifikate o učešću u određenom CFT treningu sa brojem sati.